02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: prcsense

About Us

Print PDF

บจก. พีอาร์ซี เทคโนโลยี่ คอร์ปอเรชั่น

        สนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ด้วยการออกแบบพัฒนาชิ้นงานต้นแบบเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ หรือการผลิต จำนวนมาก เชิงอุตสาหกรรม หรือในโครงงานที่มี มูลค่าสูง และมีเทคโนโลยี่ที่ซับซ้อน สนับสนุนความรู้ทางทฤษฎี, ข้อมูลจำเพาะ (Specification) ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัทจำหน่าย เพื่องานออกแบบ / พัฒนา สนับสนุนการใช้งานที่เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด (optimum) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม