02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: prcsense

 

1

dw-r3_01

Flowswitch_DW-R
ความดันสูญเสียต่ำ
มีความเสถียรต่อการใช้งานยาวนาน
ใช้แหล่งจ่ายไฟ: 230V, 1.5A, 80W, 90VA max
มีระดับการป้องกัน: IP65
อุณหภูมิการใช้งาน: 100 ˚C max
Switch contact: เป็นแบบปกติเปิด/ปิด (สามารถเลือกได้)

pdf_icon Download data sheet
2

dw-n2_01

Flowswitch_DW-N
ปรับตั้งค่า switching point ง่าย
ค่าความแม่นยำในแต่ละช่วงของการ switch:
ต่ำกว่า 20 l/min   ±5%
21 – 200 l/min   ±4%
200 l/min ขึ้นไป   ±3%
ความดันสูญเสีย: 0.1 – 0.3 bar
อุณหภูมิการใช้งาน: สูงสุด 100 ˚C
ใช้แหล่งจ่ายไฟ: 250V/2mA
ระดับการป้องกัน: IP55

pdf_icon Download data sheet
3

dw03_01

Flowswitch_DW-L
โครงสร้างเป็นพลาสติก ไม่เกิดการกัดกร่อน
ปรับ switching point ง่าย ๆ ด้วยการขัน screw
ไม่ใช้สปริง
ความดันสูญเสีย น้อยมาก
ใช้แหล่งจ่ายไฟ: 180V, 10W, 0.5A max
Switch contact: แบบปกติเปิด/ปิด (Normally open/close) เลือกได้

pdf_icon Download data sheet
4

dw-k2_01

Flowswitch_DW-K
ใช้กับของเหลว เช่น สารหล่อลื่น (Lubricant), ระบบการไหลเวียนของน้ำ,
ระบบน้ำหล่อเย็น,ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย, มีความแข็งแรงทนทาน และราคาถูก
Switch range:  0.1 – 2.5 l/min
Spring: ทำจาก stainless steel
โครงสร้างภายนอก: ทองเหลือ, Stainless steel

pdf_icon Download data sheet

 

เครื่องวัดของไหลอื่นๆ